خداداد مزدایی

خداداد مزدایی

72

خداداد مزدایی فرزند اسفندیار فرزند گودرز فرزند مهربان
نویسنده مقالات علمی در فصلنامه کوه

учасник з вересня 2015