خداداد مزدایی

خداداد مزدایی

70

خداداد مزدایی فرزند اسفندیار فرزند گودرز فرزند مهربان
نویسنده مقالات علمی در فصلنامه کوه

учасник з вересня 2015