Координати 307

Uploaded 26 березня 2019

-
-
267 m
156 m
0
1,6
3,3
6,59 km

Переглянуто 183 раз(и), завантажено 9 раз(и)

біля Bellmunt de Priorat, Catalunya (España)

RECORREGUT A PEU DE RECERCA GEOLÒGICA I MINERALÒGICA PEL TERME MUNICIPAL DE BELLMUNT DEL PRIORAT; RECORREGUT PER LA MINA EUGÈNIA, MINA RÈGIA, MINA RÈGIA ANTIGA, MINA BLANCADERNA, MINA DEL BARRANC ESPINÓS I MINA CRESTA (CONCA MINERA DE BELLMUNT DEL PRIORAT) / 30 DE MARÇ DEL 2019


Per Josep M. MATA-PERELLÓ i Joan Salvador PUIG ORIOL


ADVERTIMENTS PREVIS

Com en altres recorreguts de RECERCA GEOLÒGICA I MINERALÒGICA ..., si es disposa del temps suficient, poden efectuar-se passant per totes les parades i filloles. En cas contrari, recomanem prescindir de les anomenades PARADES - CONDICIONALS.

També cal demanar. abans de començar el recorregut de l´itinerari, quin es l´estat de les pistes i dels camins per on discorrerà l´itinerari; tot i que aquest es realitzarà totalment a peu. En aquest itinerari, es transitarà per camins no gaire bons per tal d´anar a diverses mineralitzacions i mines situades a diferents indrets del terme de Bellmunt del Priorat. Cal considerar que sovint, aquests camins estaran enverdissats en escreix.

Per d´altra banda, caldrà tenir la màxima cura, si es volt entrar a les mines antigues. Cal considerar que pot ser força perillós, per la qual cosa, recomanem no entrar a les antigues explotacions mineres

Per d´altra banda, recomanem tenir una cura extrema de la NATURA, evitant qualsevol forma d´agressió sobre ella, o de fer-n´hi un mal ús del que en ofereix la nostra mare Terra.


BREU INTRODUCCIÓ

El recorregut del present itinerari discorrerà íntegrament, per la Serralada Prelitoral Catalana (integrant del Sistema Mediterrani, una de les tres unitats geològiques que constitueixen Catalunya). Així, en aquest itinerari d´origen i fi a Bellmunt del Priorat, sols es transitarà per la Serralada Prelitoral Catalana. una de les quatre sots unitats que constitueixen l´esmentat Sistema Mediterrani.

Així, al llarg de la totalitat del recorregut de l´itinerari, trobarem exclusivament afloraments dels materials paleozoics del Carbonífer. Aquests materials (nivells d´esquistos i de quarsites; així com dics de roques granítiques), pertanyen a aquest període.
Tanmateix, transitarem prop dels afloraments dels materials detrítics (gresos i calcolutites, de tonalitats rogenques) del Triàsic Inferior (del Buntsandstein), alhora que es faran força evidents, afloraments propers dels materials carbonatats del Triàsic Mig, concretament del Muschelkalk Inferior. Tots aquests materials els observarem a distancia, dintre del recorregut d´aquest itinerari.

Per d´altra banda, aquest itinerari discorrerà per una sola comarca: la del Priorat (i per un sol dels seus municipis, el de Bellmunt del Priorat). També cal dir que aquest recorregut es desenvoluparà totalment dintre del Futur Parc Geològic i Miner del Priorat.


OBJECTIUS FONAMENTALS

Al llarg del present recorregut, si s´escau, s´intentaran aconseguir el següents objectius fonamentals.

1.- Estudi de l´estructura del Sistema Mediterrani, al llarg del recorregut de l´itinerari. Així, ens citarem, fonamentalment en la Serralada Prelitoral Catalana, per on es desenvoluparà íntegrament tot el recorregut d´aquest itinerari.

2.- Estudi i observació dels materials paleozoics (fonamentalment del Carbonífer). que constitueixen la Serralada Prelitoral Catalana, pels indrets per on es desenvoluparà la totalitat del recorregut de l´itinerari. Així, al llarg d´aquest recorregut, anirem trobant afloraments dels esquistos i quarsites del Carbonífer. Alhora, trobarem diverses roques intrusives, de la mateixa edat, com granits, granodiorites, leucogranits i pòrfirs.

3.- Estudi, a distància, dels afloraments propers dels materials mesozoics, que també constitueixen la Serralada Prelitoral Catalana, tot i que no arribarem a tallar en aquest recorregut. Així, veurem els afloraments propers dels materials triàsics del Buntsandstein (amb nivells de gresos i calcolutites roges). Tanmateix, dels afloraments carbonatats (calcaries i dolomies) del Muschelkalk Mig. Aquests materials els trobarem molt prop del recorregut, al Sud del mateix, formant part dels relleus de Lo Sarraí i de los Colls Rojos.

4.- Observació (a distancia) del relleus del Montsant, integrants de la denominada Conca de l´Ebre (o Depressió Geològica de l´Ebre), situada al Nord de l´indret per on es desenvolupa aquest itinerari. En aquests indrets, situats al Nord del nostre recorregut, afloren materials cenozoics, fonamentalment de l´Eocè. Aquests indrets, formen part dels anomenats Altiplans Meridionals de la Depressió Geològica de l´Ebre (MATA – PERELLÓ, 1986).

5.- Estudi de diverses mineralitzacions situades entre els materials paleozoics i mesozoics de la Serralada Prelitoral. Entre aquestes, farem esment de les mineralitzacions filonianes de Pb-Zn, que trobarem a diversos indrets del terme de Bellmunt del Priorat, encaixades entre els materials del Carbonífer. Els veurem a diverses explotacions mineres, com a la Mina Eugènia o a Mina Règia, entre altres indicis.

6.- Observació d´algunes explotacions subterrànies mineres antigues, com les situades als indrets esmentats dintre de l´apartat anterior, ubicades dintre de la Serralada Prelitoral Catalana.

7.- Observació de les tasques de restauració, si s´escau, efectuades sobre les explotacions anteriors.

8.- Observació dels diferents indrets relacionats amb el Patrimoni Geològic que es vagi trobant al llarg del present itinerari.

9.- Observació dels diferents indrets relacionats amb el Patrimoni Miner, que es vagi trobant al llarg del present itinerari. Dintre d´aquest, cal fer esment del relacionat amb el Museu de les Mines de Bellmunt del Priorat, situat a la Mina Eugènia.

10.- Observació de les labors mineres antigues situades la Mina Espinós i a la Mina Blancaderna, dos de les més antigues de Catalunya.


ANTECEDENTS BIBLIOGRÀFICS

Tot i que hi ha molts antecedents, d´altres itineraris que discorren per indrets coincidents en part amb el que ara presentem (MATA-PERELLÓ, 1996, 1997, 1998a, 1998b, 1998c, 1998d, 1999, 2000a, 2000b, 2001, 2002, 2007, 2008a, 2008b i 2010). Tot i així, no n’hi cap que coincideixi totalment amb el que ara volem presentar, a excepció del darrer, amb l´excepció dels recorreguts presentats als treballs de: MATA – PERELLÓ 2011 i 2013), en els quals es presenten recorreguts en bona part coincidents amb el que ara presentem. Per d´altra banda, cal considerar el treball de MATA – PERELLÓ i TOMASA (2017), del qual, el que ara presentem és una actualització.

Pel que fa als antecedents bibliogràfics relatius a les mineralitzacions que veurem al llarg del recorregut, cal fer esment d´un interessant treball; concretament de MELGAREJO i DRAPER (1992), referit a les diferents mineralitzacions de les comarques reusenques.

Un altre antecedent es troba en MATA-PERELLÓ (1991), referit a les mineralitzacions del conjunt dels Països Catalans. Tanmateix, també farem esment de CANALS (1985).

Pel que fa als trets de la geologia d´aquestes comarques, ens referirem de nou al treball de MELGAREJO i DRAPER (1992); així com a les publicacions de l´IGME (1974, 1978a, 1978b i 1978c). Per d´altra banda, també farem esment de dos treballs referits al conjunt dels Països Catalans. Es tracta dels de: GUIMERÀ et altri (1992) i de RIBA et altri (1979). Un altre treball a considerar es el de MATA – PERELLÓ (1986).

Tots aquests treballs esmentats, i d´altres, figuraran per ordre alfabètic a l´apartat dedicat a les REFERÈNCIES BIBLIOGRÀFIQUES.


DESCRIPCIÓ DEL RECORREGUT DE L´ITINERARI

El recorregut del present itinerari començarà i finalitzarà al municipi de Bellmunt del Priorat. Serà, en conseqüència un recorregut circular, que recomanem fer-ho a peu (tot i que també es podria efectuar amb cotxe). En aquest recorregut es visitaran diverses instal·lacions i labors mineres. Així, el recorregut s´iniciarà a la Mina Eugènia, on hi ha el Museu de les Mines de Bellmunt del Priorat, per on es farà un recorregut per les antigues explotacions.

Després, el recorregut continuarà per diverses antigues explotacions mineres, com les següents Mina Regia, Mina Regia Antiga, Mina Blancaderna, Mina del Barranc Espinós i Mina de la Cresta.. Després, el recorregut arribarà al poble de Bellmunt del Priorat, per on es farà un recorregut pel seu antic poblat miner, finalitzant a les Cases de la Mina; anant després cap a Museu de les Mines de Bellmunt del Priorat, per on haurem comença, concretament a l´antiga Mina Eugènia.

Així, al llarg d´aquest recorregut, que es farà totalment a peu, anirem trobant diverses explotacions mineres, En aquest recorregut es faran diverses observacions geològiques (de caire mineralògic, petrològic, tectònic, ... segons les aturades). Alhora, també efectuarem diverses observacions mineres. El recorregut total de l´itinerari ´serà d´uns 6´6 Km, a través dels quals farem nou aturades.

El recorregut començarà a una alçada d´uns 231 metres a la Mina Eugènia. Després baixarà fins prop dels 150 metres, en anar cap a les boques interiors de la mina Règia, per a pujar fins als 200 metres, en arribar a les instal·lacions superiors de l´esmentada Mina Règia.

Després, es tornarà abaixar fins als 150 metres, en arribar prop de lamina Règia Antiga. A partir d´aquí, anirà pujant el recorregut (amb algunes oscil·lacions), fins arribar als 260 metres, que s´assoliran pels voltants de Bellmunt del Priorat. Finalment, en retornar a la Mina Eugènia, haurem tornat a arribar als 231 metres inicials.DESCRIPCIÓ DE L´ITINERARI

Com de costum, estructurarem el recorregut de l´itinerari en una sèrie de PARADES, que tot seguit anirem veient. En cada una d´aquestes aturades farem un breu comentari (geològic o mineralògic, segons s’escaigui).

En cada cas indicarem, entre parèntesi el full topogràfic del "Mapa Topogràfico Nacional" a escala 1:50.000 on es troba l´aturada, que en aquest cas serà sempre algun dels següents dos fulls: 471 (dit també de Mora) i 472 (dita de Reus). Aquests fulls han estat publicats per l´Instituto Geografico y Catastral de España.

__________________________________________________________________________________

BIBLIOGRAFIA

GUIMERÀ, J. et altri (1992).- Geologia (II), Història Natural dels Països Catalans, Vol. 2, 547 pag. Enciclopèdia catalana, S.A., Barcelona

IGME (1974a).- Mapa Geològico de España, a escala 1:50.000 (Segunda Série). Full i memòria nº 471 (Mora d´Ebro). Ins. Tecnológico y GeoMinero de España. Minist. Indus. Energia. Madrid

IGME (1974b).- Mapa Geológico de España a Escala 1:50.000 (2ª Sèrie). Full i Memòria nº 472 (Reus). Inst. Tecnológico y GeoMinero de España. Minist. Indus. Ener. Madrid

MATA-PERELLÓ, J,M. (1986).- Depressió Geològica de l’Ebre, o Depressió Central Catalana?. Revista Dovella, nº 35, pp. 85-90, Manresa

MATA-PERELLÓ, J.M. (1991).- Els Minerals de Catalunya Arxius de la Secció de Ciències, Vol XCIII, 444 pag. Institut d´Estudis Catalans, Barcelona

MATA-PERELLÓ, J.M. (1996).- Itinerari geològic i mineralògic pel Baix Camp i pel Priorat: des de l´Aleixar a Cornudella, Porrera i al Molar. Inèdit. 6 pàg. Manresa

MATA-PERELLÓ, J.M. (1997).- Recerca geològica i mineralògica per la comarca del Priorat: des de Cornudella a la Venta del Pobill, a Porrera i al Molar. Inèdit. 8 pàgines. Manresa

MATA-PERELLÓ, J.M. (1998a).- Recerca geològica i mineralògica per les comarques del Baix Camp i del Priorat: des de les Borges del cap al Molar. Inèdit, 14 pàgines. Manresa

MATA-PERELLÓ, J.M. (1998b).- Recorregut de recerca geològico-mineralògica i geo-ambiental per les comarques del Baix Camp i del Priorat: des de les Borges del cap al Molar per Pradell de la Teixeta. Inèdit, 18 pàgines. Manresa.

MATA-PERELLÓ, J.M. (1998c).- Recorregut de recerca geològica i mineralògica per les comarques del Baix Camp i del Priorat: des de l´Aleixar al Mas del Mestre, i des del Coll de la Teixeta al Coll de Falset i al Molar. Algeps, sèrie B, nº 125, 16 pàgines. Manresa

MATA-PERELLÓ, J.M. (1999).- Recerca geològica i mineralògica per les comarques del Baix Camp i del Priorat: des de les Borges del Camp a Pradell de la Teixeta i al Molar. Algeps, sèrie B, nº 125, 16 pàgines. Manresa

MATA-PERELLÓ, J.M. (2000a).- Recorregut de recerca geològica i mineralògica per les comarques del Baix Camp, de la Ribera d´Ebre i del Priorat: des de Reus a Mont-roig del Camp, a Tivissa i a Falset. Xaragall, sèrie B, nº 129, 12 pàgines. Manresa

MATA-PERELLÓ, J.M. (2000b).- Recorregut de recerca geològica i mineralògica per les comarques del Baix Camp i del Priorat: des de Reus a Escornalbou i l´Argentera, i del Coll de la Teixeta al Coll de Falset i al Molar. Xaragall, sèrie B, nº 133, 18 pàgines. Manresa

MATA-PERELLÓ, J.M. (2001).- Recorregut de recerca geològica i mineralògica per les comarques del Baix Camp i del Priorat: des del Coll de la Teixeta al Coll de Falset a Bellmunt del Priorat i al Molar. Algeps, sèrie B, nº 194, 15 pàgines. Manresa

MATA-PERELLÓ, J.M. (2002).- Recorregut de recerca geològica i mineralògica a través del patrimoni miner de la comarca del Priorat: des de Bellmunt del Priorat al Molar. Inedit, 10 pàgines. Manresa

MATA – PERELLÓ, J.M. (2004).- Recorregut de recerca geològica i mineralògica per la comarca del Priorat, a través del seu patrimoni miner: des de Pradell de la Teixeta a Falset i al Molar. Inèdit. 13 pag. Manresa

MATA – PERELLÓ, J.M. (2007).- Recorregut de recerca geològica i mineralògica per les comarques del Baix Camp i del Priorat: des de les Borges del Camp cap a Riudecanyes, l´Argentera, Duesaigües, al Coll de la Teixeta i a Bellmunt del Priorat. Inèdit. 12 pàgines. Manresa

MATA – PERELLÓ, J.M. (2008a).- Recorregut de recerca geològica i mineralògica a través de la comarca del Priorat: des de Marçà cap a Bellmunt del Priorat, el Molar i cap a la Figuera de Falset. Inèdit. 12 pàgines. Manresa

MATA – PERELLÓ, J.M. (2008b).- Apunts per a un recorregut de recerca geològica i mineralògica per la comarca del Priorat: des de Bellmunt del Priorat a Bellmunt del Priorat (mines Blancaderna, Espinós, la Cresta i Lagarto). Inèdit. 8 pag. Manresa

MATA – PERELLÓ, J.M. (2010).- Recorregut de recerca geològica i mineralògica per la comarca del Priorat: des de Bellmunt del Priorat a Bellmunt del Priorat (Mines: Eugènia, Blancaderna, Espinós, la Creta i Renàlia). 10 pàgines. Manresa

MATA – PERELLÓ, J.M. (2011).- Recorregut de recerca geològica i mineralògica per la comarca del Priorat: des de Bellmunt del Priorat a Bellmunt del Priorat (Conca Minera de Bellmunt del Priorat). Inèdit 10 pàgines. Manresa

MATA – PERELLÓ, J.M. (2013).- Recorregut de recerca geològica i mineralògica per les comarques del Baix Camp i del Priorat: des de Duesaigües al Coll de la Teixeta, a Falset, Bellmunt del Priorat i al Molar. Inèdit 18 pàgines. Manresa

MATA-PERELLÓ, J.M. i COLLDEFORNS, B. (1994). Selecció d´itineraris geològics i mineralògics per les comarques del Baix Camp, Conca de Barberà, Priorat i Ribera d´Ebre. Xaragall, nº 28, 36 pàgines. Manresa

MATA-PERELLÓ, J.M. i TOMASA i GUIX, O. (2017).- Recorregut de recerca geològica i mineralògica pels voltants del terme municipal de Bellmunt del Priorat: Mina Eugènia, Mina Règia, Mina Règia Antiga, Mina Blancaderna, Mina del Barranc Espinós i Mina Cresta (conca minera de bellmunt del priorat). Inèdit 18 pàgines. Manresa

MELGAREJO I DRAPER J.C. (1992).- Estudio geológico y metalogenético del paleozoico del sur de las Cordilleras Costeras Catalanas. Memórias del Instituto Tecnológico y Geo-Minero de España , tomo 103, 605 páginas. Madrid

RIBA ARDERIU, O. Et altri. (1976).- Geografia física dels Països Catalans. Edit Ketres, 205 pàgines. Barcelona
Waypoint

P1 MINA EUGÊNIA. MUSEU DE LES MINES DE BELLMUNT DEL PRIORAT

PARADA 1. INSTAL·LACIONS DE LA MINA EUGÈNIA, MUSEU DE LES MINES DE BELLMUNT DEL PRIORAT, (terme municipal de Bellmunt del Priorat, comarca del Priorat). (Full 471). 312282,5 / 4559126,5 L´itinerari començarà al mateix poble de Bellmunt del Priorat, i més concretament a les instal·lacions de l´antiga Mina Eugènia. Aquí es troba el Museu de les Mines de Bellmunt. En aquest indret, caldrà fer la primera aturada del recorregut d´aquest itinerari. Cal dir que aquest lloc es troba a menys de 1 Km del poble, des d´on s´accedeix directament per la carretera que condueix cap a les mines i cap al proper poble del Molar. Aquest indret es troba situat (a l´igual que tot el poble) dintre de la Serralada Prelitoral Catalana; és a dir: dintre del Sistema Mediterrani. Per arreu, afloren els materials paleozoics del Carbonífer. Així, es fan palesos per arreu, els esquistos i quarsites; així com granits, granodiorites i pòrfirs granítics. Pel que fa aquest indret on ens trobem ara situats, hi ha les instal·lacions mineres de l´antiga Mina Eugènia. Aquestes instal·lacions consisteixen fonamentalment en una planta de tractament del mineral (actualment en fase de recuperació), i en un pou amb dos nivells practicables, als quals s’hi arriba mitjançant unes escales molt fàcils de baixar. Actualment aquesta mina constitueix la seu d el Museu de la Mines de Bellmunt del Priorat. En conseqüència, per entrar a les antigues explotacions sols es pot fer amb l´autorització de l´esmentat museu. Les mineralitzacions explotades a la Mina Eugènia consisteix en una sèrie de filonets, fonamentalment de GALENA-ESFALERITA, encaixats entre pòrfirs granítics. Els filonets formen una complexa trama que omple els diàclasis del pòrfir i dels materials granítics. Tanmateix, la mineralització es troba associada fractures. Entre els sulfurs primaris presents al jaciment, cal fer esment dels següents minerals: CALCOPIRITA, ESFALERITA, GALENA, MARCASSITA i PIRITA;. Tanmateix hi ha MIL·LERITA. La presencia d´aquest mineral cal considerar-la com a un element important del Patrimoni Geològic (Mineralògic) de Catalunya. Per d´altra banda, entre els minerals d´alteració, es troben: ATZURITA, CERUSSITA, HIDROCINCITA, limonita. i MALAQUITA. També cal fer esment d´altres minerals, com els següents: ANQUERITA, BARITINA, CALCITA, DOLOMITA, MOSCOVITA , QUARS i SIDERITA. Igualment, cal fer esment de la presència de dendrites de PIROLUSITA. Cal dir, finalment, que les antigues explotacions mineres es troben molt ben restaurades i musealitzades. Tanmateix, hi ha el Castellet de la Mina Renàlia o Mina dels Alemanys.
Waypoint

P2 LABORS INFERIORS DE LA MINA REGIA. BARRANC

PARADA 2 - CONDICIONA. LABORS INFERIORS DE LA MINA RÈGIA, (terme municipal de Bellmunt del Priorat, comarca del Priorat). (Full 471). 311118,0/4559177,0 Després de fer l´aturada anterior, cal continuar el recorregut. Així, cal agafar la carretera local (sense numeració) que es dirigeix cap al Molar. Seguint aquesta carretereta, a 1´2 Km (aproximadament) trobarem un camí que baixa cap el barranc situat als peus de la Mina Règia. Seguint aquest vial, des de la carretera, trobarem una de les boques inferiors de la mina Règia. Aquí, farem una aturada, a quasi 1´3 Km de la parada realitzada anteriorment. En aquest recorregut, hem anat trobant afloraments dels materials paleozoics que hem trobat a la parada anterior. a la Mina Eugènia. Aquests són també els materials que apareixen a l´indret de la parada. Tot i així, prop d´on som, s´han anat fent palesos els afloraments dels materials triàsics del Buntsandstein (amb nivells de gresos, lutites i calcolutites rogenques) i del Muschelkalk Inferior (amb trams de calcàries i de dolomies). Aquests materials es troben al Sud del trajecte que hem fet per la carretera. Constitueixen els relleus de Lo Sarraí i de los Colls Rojos. Per d´altra banda, a la part inferior del barranc que baixa de los Solans, trobarem una antiga boca de les explotacions inferiors de la Mina Règia. Aquesta entrada a la mina te un cert valor dintre del Patrimoni Miner de la comarca del Priorat. Es troba construïda amb rajoles. Entrant dintre de la boca de la mina, es fan ben paleses les mineralitzacions filonianes. Tot i així, cal tenir molta cura, ja que aquesta galeria connecta amb el pou de l´explotació.
Waypoint

P3 MINA RÈGIA. POU DE LA MINA

PARADA 3. INSTAL·LACIONS SUPERIORS I POU DE LA MINA RÈGIA, (terme municipal de Bellmunt del Priorat, comarca del Priorat). (Full 471). 311262,0/4559341,0 Després de fer la parada anterior, cal retornar a la carretera local que se´n va cap al Molar. Poc després d´haver-la retrobat, trobarem un camí (després de sobrepassar el barranc que baixa de los Solans). Aquest camí es dirigeix cap a les instal·lacions de l´antiga Mina Regia, situades a la dreta del camí. Ens caldrà anar-hi. Després, en aquest indret, caldrà fer la present aturada, després d´haver recorregut uns 0´8 Km. En aquest indret hi ha unes mineralitzacions filonianes, fonamentalment de Pb-Zn, encaixades entre els pòrfirs granítics que tallen als materials carbonífers. Aquestes mineralitzacions es relaciones amb una important fractura, de direcció ENE-WSW, cal dirs que pràcticament és una direcció “ibèrica”. Així, sovint la mineralització te aspecte bretxoide. Son molt abundant, per d´altra banda els leucogranits. Entre els minerals presents, cal fer esment dels següents: CALCOPIRITA, ESFALERITA, GALENA, MARCASSITA i PIRITA. Entre els minerals d´alteració es troben: GOETHITA (terrosa i limonítica), ATZURITA, CERUSSITA, HIDROCINCITA, MALAQUITA i ANGLESITA. També es troben presents molts carbonats, que cementen les bretxes, com: ANQUERITA, CALCITA, DOLOMITA i SIDERITA. Altres minerals presents són la BARITINA i el QUARS. De tots ells, possiblement els més abundants són els de plom, (i en especial la galena); així com l´anquerita i la siderita, entre els carbonats. Tots ells es poden trobar fàcilment a les escombreres de la mina. Des d´aquest indret es pot observar clarament l´alineació de les diferents explotacions mineres de la part central de la Conca Minera del Priorat (termes de Bellmunt del Priorat i del Molar). Aquesta alineació, coincideix a mb la de la fractura anteriorment esmentada. Per d´altra banda, en aquest indret, hi ha un considerable Patrimoni Miner, pel qual cal vetllar. Així, es veuen restes dels forns, de les xemeneies i tanmateix del castellet miner, fet de mampostetria, essent un dels més esvelts de la Conca Minera del Priorat
Waypoint

P4 ESCOMBRERES I POU MINA REGIA ANTIGA

PARADA 4. ESCOMBRERES I POU DE LA MINA RÈGIA ANTIGA, (terme municipal de Bellmunt del Priorat, comarca del Priorat). (Full 471). 310810,0/4559392,0 Després de fer l´aturada anterior, cal continuar el recorregut per un camí que es dirigeix cap a ponent (deixant per la dreta un altre que es dirigeix cap al Nord, per on continuarem després). Així, ara ens caldrà anar cap a ponent, baixant lleugerament. Així, arribarem a les immediacions de la Mina Regia Antiga. En arribar-hi, farem una altra aturada. Aquesta la farem a uns 0´5 Km de la parada anterior. En aquest recorregut, hem anat trobant afloraments dels materials esmentats als recorreguts anteriors. Aquests materials també els hem trobat en aquest trajecte i també a l´indret on ara som. Així, aquí es fan palesos afloraments de diverses roques granítiques del Carbonífer. Es fan força palesos els afloraments de leucogranits Per d´altra banda, des d´aquest indret es pot observar clarament la discordança entre els materials triàsics del Serrat de la Roca (al Nord de la mina), i els materials paleozoics i granítics. Per d´altra banda, cap el NE es poden veure els nivells terciaris detrítics de la Serra del Montsant, amb la formació del mateix nom. En aquest indret, al costat d´un antic pou miner tapat, hi ha una gran escombrera. En ella es poden trobar força mostres de GALENA. Tanmateix es fan paleses les mostres dels carbonats: ANQUERITA, CALCITA, DOLOMITA i SIDERITA. Aquests carbonats els trobem cimentant els fragments de la bretxa de la falla que hem esmentat anteriorment. Possiblement, aquesta escombrera es la millor per trobar mostres de minerals; però cal extreure mostres amb cura.
Waypoint

P5 MINA BLANCADERNA

PARADA 5. MINA BLANCADERNA, (terme municipal de Bellmunt del Priorat, comarca del Priorat). (Full 471). 311215,0/4559516,0; aquestes dades son molt aproximades Després de fer l´aturada anterior, cal retornar fins a les immediacions de la Mina Règia (PARADA 3). Quasi, en arribar-hi, trobarem un camí que es dirigeix cap al Nord, que ja hem vist al recorregut cap a l´aturada anterior. Ara, ens caldrà seguir per aquest camí, que condueix cap a Bellmunt del Priorat. Una mica més amunt, després de trobar-lo, veurem un trencall que porta cap a les antigues explotacions de la Mina Blancaderna, situades a l´esquerra del camí. En trobar-les farem una nova aturada, a uns 0´5 Km de l´anterior. Tot i així, podíem baixar directament per la muntanya, en uns 200 m linials, tot i així és força perillós per la gran quantitat de pous miners antics. En aquest recorregut, hem tornat a trobar els materials paleozoics ja esmentats anteriorment. Es tracta dels materials del Carbonífer (esquistos i quarsites, fonamentalment), els quals es troben tallats per gran quantitat de dics porfídics que els travessen. Tots aquests materials es situen dintre de la Serralada Prelitoral Catalana, per on estem fent la totalitat del recorregut. Els minerals presents en aquesta mineralització, son els mateixos que hem esmentat a les mineralitzacions anteriorment trobades en aquest recorregut. En aquest indret hi havia una antiga explotació (possiblement romana i reactivada durant els segles XVI i XVII, però molt dèficit de reconèixer per la mineria posterior dels segles XIX i XX). Tot i així es conserven algunes galeries i pous antics. Com a les mines anterior, el principal mineral explotat va ésser la GALENA, sovint argentífera.
Waypoint

P6 MINA DEL BARRANC ESPINÓS

PARADA 6. MINA DEL BARRANC ESPINOS, (terme municipal de Bellmunt del Priorat, comarca del Priorat). (Full 471). 311420,0/4559696,0; aquestes dades son aproximades Des de la parada anterior, cal recuperar el camí que condueix per dalt de la carena cap al poble de Bellmunt del Priorat, tot venint des de les immediacions de la Mina Regia. Per aquest camí passarem pels voltants d´un antic pou (on podríem parar). Més endavant, arribarem a un collet, d´on surt un caminet que baixa cap a les antigues explotacions de la Mina del Barranc Espinós, on farem una nova aturada. Aquesta aturada la realitzarem a uns 0´5 Km, aproximadament de l´aturada anterior. Aquest caminet sovint no és gaire evident i cal fer-ho amb molta cura. En aquest recorregut, hem trobat afloraments dels materials paleozoics esmentats a les parades i recorreguts anteriors. Aquests materials són també els que afloren a l´indret on ara ens trobem. Així, hem anat trobant afloraments dels esquistos i de les quarsites del Carbonífer, en tot el recorregut. En aquest lloc hi havia unes antigues explotacions mineres, i reactivades posteriorment durant els segles XVII i XVII. En aquestes explotacions es treia GALENA, molt sovint argentífera Al respecte d´aquestes explotacions, cal tenir molta cura, ja que hi ha molts pous i pouets per arreu, molt perillosos i tapats per la vegetació
Waypoint

P7 MINA DE LA CRESTA

PARADA 7. MINA DE LA A CRESTA, (terme municipal de Bellmunt del Priorat, comarca del Priorat). (Full 471). 311471/4559854; aquestes dades son aproximades Des de la parada anterior, cal continuar cap a Bellmunt del Priorat, pel camí que procedeix la Mina Regia, anant per la carena. Més endavant es trobarà un trencall cap a la dreta. I poc després un altre cap a l´esquerra. Cal agafar aquest i continuar a peu. Així s´arribarà a l´indret on hi ha la mina, i on farem una nova parada, a uns 1´5 – 2 Km de la parada anterior. En aquest recorregut. hem anat circulant per la carena de la muntanya que rodeja Bellmunt pel NW. I ho hem fet entre afloraments dels materials paleozoics, fonamentalment del Carbonífer. En arribar a l´indret de la parada, ens trobarem amb un impressionant dic de pòrfir, que travessa els materials paleozoics. I en relació amb aquesta intrusió hi ha un filonet explotat superficialment. Tanmateix, cap a la part baixa de la muntanya, cap al Barranc de lo Cros, aquest filonet ha estat explotat per mineria subterrània, trobant-se una antiga boca minera, al fons de l´esmentat barranc. Entre els minerals presents (molt sovint visibles en superfície) hi ha la GALENA i en menys grau l´ESFALERITA. Amb aquests sulfurs també es troba CALCITA, i QUARS. Així com PIRITA. Tanmateix es veuen diversos minerals d´alteració com la CERUSSITA i ANGLESITA, formades a partir de l´alteració de la GALENA; així com SMITHSONITA. També es troben GOETHITA, GUIX i MELANTERITA, formades a parir de la PIRITA, entre altres minerals.
Waypoint

P8 BARRI MINER DE BELLMUNT DEL PRIORAT, IMMEDIACIONS DE LA SALA EUTERPE,

PARADA 8. BARRI MINER DE BELMUNT DEL PRIORAT, IMMEDIACIONS DE LA SALA EUTERPE, (terme municipal de Bellmunt del Priorat, comarca del Priorat). (Full 471). 312543,0/4559307,0 Després de realitzar la parada anterior, cal continuar cap a Bellmunt del Priorat, i més concretament cap a la Casa de les Mines. Després es pujarà cap al poble, circulant pel Barri de les Mines. En aquest indret es farà una nova aturada, a uns 1´6 Km de la parada anteriorment realitzada. En aquest recorregut, hem anat trobant afloraments dels materials paleozoics, que hem anat trobant al llarg del recorregut de tot l´itinerari. Aquests materials pertanyen al Carbonífer de la Serralada Prelitoral Catalana. Així, hem anat trobant afloraments d´esquistos i de quarsites, fonamentalment. En aquest indret hi ha el barri miner de les Mines de Bellmunt. Aquest es troba en una posició oriental en relació al poble de Bellmunt y està format per un conjunt de carrers adossats al poble vell. Es tracta de un barri construït a principis i mitjans del segle passat on vivien els miners. Aquest barri, es troba molt ben conservat i hi viu bastants habitants.. Es un dels millors exemples de colònia minera, en la que s´ha mantingut la població, malgrat tancar-se les mines fa més de quaranta anys.
Waypoint

P9 CASA DE LAS MINAS

PARADA 9. CASA DE LES MINES, (terme municipal de Bellmunt del Priorat, comarca del Priorat). (Full 471). 312268,0/4559188,0 Després de realitzar la parada anterior, cal continuar cap a la Casa de les Mines. En aquest indret es farà una nova aturada, a uns 0´4 Km de la parada anterior, aproximadament. En aquest recorregut, hem ant trobant afloraments dels materials paleozoics del Carbonífer, que hem anat trobant al llarg de tot el recorregut de l´itinerari. Aquests materials de la Serralada Prelitoral Catalana, són també els quins apareixen on ara som. En aquest indret hi ha una antiga edificació, directament relacionada amb les explotacions mineres de Bellmunt del Priorat. Efectivament, es tracta de l´anomenada “Casa de les Mines”, la qual es troba en bon estat de conservació. Cal dir que es tracta de la residència dels enginyers de les mineres i alhora de l´edifici de direcció de les mines. Posteriorment, després d´efectuar la parada anterior, cal fer un breu recorregut, aproximadament d´uns 0´2 Km. Així, ens haurem apropat al Museu de les Mines de Bellmunt del Priorat, arribant a l´indret per on hem iniciat el recorregut d´aquest itinerari, el qual s´ha desenvolupat íntegrament dintre del terme municipal de Bellmunt del Priorat i dintre de la Serralada Prelitoral Catalana.

Коментарі

    You can or this trail